Home » Nieuws » Ontwerp bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg

Ontwerp bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 om 09:12

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de ter inzage legging bekend van het ontwerp bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg (Imro nummer NL.IMRO.0983.BP201425MOSKEE-ON01).

De toekomstige moskee is gesitueerd aan de Hagerhofweg te Venlo. Het betreft een (voormalig) voet-balveld van voetbalclub Kwiek Venlo. Naast het plangebied is de Ruben Kogeldans sporthal gelegen.

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 15 oktober tot en met 25 november 2015 ter inzage in de Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30 te Venlo. U dient zich te melden bij de re-ceptie/centrale balie. Het digitale ontwerp plan kan worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0983.BP201425MOSKEE-ON01). Tevens is een link naar ruimtelijke plannen beschikbaar via de gemeentelijke website www.venlo.nl.

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Er kunnen binnen de termijn van ter visie legging door eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient u binnen de termijn een afspraak te maken. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Ontwerp  besluit hogere grenswaarde

Tevens zijn burgemeester en wethouders voornemens om een hogere grenswaarde vast te stellen als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) bij het vaststellen van het bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg ten behoeve van het oprichten van een moskee met dienstwoning aan de Hager-hofweg te Venlo.

Het ontwerp besluit ligt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan eveneens van 15 oktober tot en met 25 november 2015 ter inzage in de Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30 te Venlo.

Gedurende de termijn van ter visie legging kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk gemo-tiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo ten aanzien van het ontwerp besluit om een hogere grenswaarde vast te stellen. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient u binnen de termijn een afspraak te maken. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Venlo, 14 oktober 2015


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.