Samen werken aan het parkeren van morgen

De afgelopen maanden is er door veel inwoners, organisaties en bedrijven druk gesproken over hoe de toekomst van parkeren in Venlo eruit ziet. Een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Vanwege de snelle verandering van de samenleving, ontstaan er spanningen tussen verschillende ideeën en belangen. Om de juiste keuzes te kunnen maken is er een uitgebreid participatieproces doorlopen waarin zoveel mogelijk visies zijn opgehaald. Die wil de gemeente samenbrengen in de nieuwe parkeervisie.

Deze ontwikkeling vindt plaats in 2 fasen:
- Deel I van het Beleidsplan Parkeren; het Ambitiedocument (najaar 2021)
- Deel II de maatregelen vaststellen in het Beleidsplan Parkeren; het Uitvoeringsprogramma (2022)

Waarom nieuw parkeerbeleid?
Die vernieuwing is hard nodig omdat het parkeerbeleid dat nu geldt nog stamt uit een periode dat de gemeente Venlo nog niet zo groot was als nu. Inmiddels leven we in een andere tijd, waarin meer mensen bij elkaar gaan wonen en meer auto’s hebben. Tegelijkertijd ervaren we de grote hoeveelheid aan auto’s als hinderlijk aanwezig. Ons autobezit en -gebruik neemt veel plek in beslag. Er is behoefte aan een nieuwe koers over hoe om te gaan met parkeren. Daarbij zijn we sterk afhankelijk van de beschikbaarheid aan openbare ruimte en het gedrag van bewoners, werknemers, ondernemers en bezoekers. Voor steeds meer functies zoeken we een plek in de openbare ruimte. We kunnen die ruimte niet groter maken dan dat die is en door de vele claims wordt de ruimte steeds schaarser. En dan hebben we nu ook nog Coronacrisis waardoor mensen steeds meer thuis werken.

Als je dat allemaal bij elkaar optelt is het de hoogste tijd om nieuwe afspraken over parkeren met elkaar te gaan maken.

Breed draagvlak voor thema’s
Na een lang proces met een grote enquête, burgerpanels in 5 deelgebieden, gesprekken met inwoners, bedrijven en andere organisaties zijn de volgende thema’s naar boven gekomen:

1. Steeds meer mensen in hetzelfde gebied. zoals wonen boven winkels, gesplitste woningen, wonen in wat vroeger kantoren waren en dat leidt tot meer auto’s en dus zijn er ook meer parkeerplaatsen nodig.

2. Bewoners parkeren en medewerkers parkeren. Steeds meer inwoners met eigen auto, parkeergarages die leeg staan, medewerkers van bedrijven in woonwijken of winkelcentra die ook willen parkeren.

3. Bezoekers parkeren. Bezoekers die in de wijken parkeren in plaats van in de parkeergarages of parkeerplaatsen, toeristen en dagjesmensen die hun auto kwijt moeten of plaatsen zoals een crematorium waar de gasten hun auto willen parkeren.

4. Duurzaamheid en milieu. Willen we eigenlijk wel zoveel auto’s in de stad of in de wijken? Zijn er genoeg laadpalen. Willen we groener wonen of blijft de auto het straatbeeld bepalen?

5. Gedrag. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de regels hoe we om willen gaan met parkeren goed begrijpt? En wat doen we met de mensen die daar toch niet zo netjes mee omgaan?

6. Inrichting. We zien ook dat er af en toe stevige keuzes gemaakt moeten worden. Willen we toch zorgen dat iedereen lekker dichtbij huis kan parkeren? Of hebben we liever wat meer bomen of struiken in de straat?

De ambities die in brede samenwerking zijn ontwikkeld, die een duidelijke richting geven, waaraan nieuwe parkeermaatregelen moeten voldoen, worden deze maand besproken in de gemeenteraad. In het najaar van 2021 zal de gemeenteraad definitief besluiten wat de koers wordt van het nieuwe parkeerbeleid voor Venlo.


Bouwproject Chocoladefabriek

De voormalige chocoladefabriek in Venlo is gered. Het pand wordt verbouwd tot woningen, maar de karakteristieke gevel blijft behouden.

Dat besluit heeft het gemeentebestuur genomen. De chocoladefabriek en haar schoorsteen gelden als belangrijk industrieel erfgoed. De hoge schoorsteen blijft eigendom van de gemeente. Zij wil het markant bouwwerk in Venlo-Zuid behouden en een mooi plekje in de openbare ruimte geven. Tevens wordt onderzocht of de schoorsteen gerestaureerd kan worden.

Dit bericht lazen we in de Limburger.